Kul att se 40 personer från 13 olika organisationer

Den 17 mars hölls den första delen i seminarieserien kring Öppna data Värmland. Temat för dagen var Öppna data – grundläggande kunskap och förståelse lockade drygt 40 personer från 13 olika organisationer för att lära sig grunderna i öppna data.

Pia Karlsson tf. Länsråd, Länsstyrelsen Värmland hälsade välkomna och betonade vikten av att prioritera arbetet med öppna data i den egna organisationen. Jenny Brodén, Karlstad kommun introducerade begreppet öppna data och visade på exempel på vilka tjänster som kan skapas av tillgången av den öppna datan. Karina Aldén, Finansdepartementet presenterade regeringens mål och utgångpunkter med förvaltningspolitiken och med digitaliseringen samt vilka skyldigheter myndigheter har att arbeta med öppna data enligt PSI-lagen. Karina betonade också öppna datas betydelse för verksamhetsutveckling.

Maria Frisk, Kommunalråd (MP), Karlstadskommun avslutade seminariet berättade varför hon tycker att det är viktigt att prioritera arbetet med öppna data och hur Karlstads kommun arbetar med frågan i dagsläget

Filmat från seminariet

Hur det hela började

Länsstyrelsen Värmland har under de senaste åren arbetat aktivt i en samordnande roll i länet med att möta digitaliseringens möjligheter och integrera dessa inte bara i den egna verksamheten utan i länet som helhet. Arbetet med en ”Regional digital agenda för Värmland” har det senaste året prioriterats av Länsstyrelsen.

Öppna data är ett prioriterat område för Värmland som finns med i den Regionala digitala agendan för Värmland. Som ett led i att lyfta fram de digitala frågorna i Värmland var Länsstyrelsen Värmland under 2014 projektägare för det av Svenska Institutet finansierade projektet Digital Baltic, vilket syftade till att skapa digitala innovationer inom öppna data, i Östersjöregionen. Digital Baltic bestod av partners från Estland, Litauen, Polen, Sverige, Norge och Danmark. Arbetsmetoden som användes i projektet var Open Space, en metod som skapar förutsättningar för individer och organisationer att använda sin fulla potential till skapande av innovationer.

Inom ramen för Digital Baltic arrangerades en myndighetsträff i Värmland den 4 juni 2014 om öppna data. Totalt samlades 16 personer från sju värmländska myndigheter samt Karlstads kommun, på Karlstad CCC för kompetensutveckling inom öppna data samt för att starta en dialog om hur vi tillsammans kan kraftsamla inom området för att bli bättre på att öppna upp våra data på ett säkert sätt. Förmiddagen bestod av föreläsningar av bl.a. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Karlstads kommun och Ola Eriksson på Generic Systems Sweden AB, som presenterade VINNOVAS rapport Öppna data 2014. På eftermiddagen hölls en workshop med metodiken Open Space på temat: Hur kan vi tillsammans göra Värmland ledande på användandet av öppna data? – Både med avseende på Vad (kring vilken data vi kan samarbeta) och Hur (samarbetsformer).

Några urval av områden som diskuterades den 4 juni var:
1. Öppna data i verksamhetssystem, typ diarium och handläggningsstöd – kan vi lära tillsammans?
2. Vilka behöver engageras internt och externt för att driva på utvecklingen av öppna data? Samverkan – vad behövs i regionen för att underlätta öppnandet av data?
3. Göra Värmland ledande. Finns det då data som skall prioriteras?
4. Förändra attityd kring öppna data samt öka kunskapen.
5. Vad har vi för data? Klustra?

Områdena som ansågs som mest prioriterade av alla deltagare i slutet av dagen var punkt 2 och 4, som handlade om samverkan och kommunikationsåtgärder kring öppna data. Gruppen konstaterade att kunskapsnivån om öppna data är väldigt låg ute i de egna organisationerna. Samt att alla myndigheter skulle vinna mycket på att samverka både genom effektivitet, öppenhet, attityd och finansiellt.

Som ett resultat av denna dag bildades en nätverksgrupp kring öppna data i Värmland, där Länsstyrelsen Värmland är sammankallande. Andra myndigheter som sitter med i nätverket är: MSB, Konsumentverket, Karlstads universitet, Kronofogden, Elsäkerhetsverket, Förvaltningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt samt Karlstads kommun.

Inom varje organisation är det få som har en kännedom om vad öppna data är och dess värden. De som har kännedom saknar sällan mandat hos ledningen. För att detta ska kunna prioriteras krävs det att kunskapen kring öppna data höjs och att värdet på att arbeta med området visas, både för medarbetare samt ledningarna i organisationerna. Genom att arrangera seminarieserier med olika teman inom öppna data är tanken att locka fler personer, att öka sin förståelse och kompetens kring öppna data. Som ett resultat av detta tror det värmländska nätverket att potentialen och nyttan med öppna data kommer att bli tydligare och att frågan kommer att prioriteras ytterligare inom respektive organisation. Tanken är även att genom att genomföra dessa publika seminarier kommer ytterligare organisationer vilja ansluta sig till nätverket.

Seminarierna kommer att lanseras som ”frukostseminarier” där projektet bjuder på frukost i samband med att föreläsningarna hålls. Planen är att varje seminarium pågår från 08.00 – 10.00.

Ordningsföljden på seminarieserien kommer att vara följande:
1. Öppna data – Grundläggande kunskap och förståelse. Här kommer även frågor kring PuL, Offentlighetsprincipen och Sekretess tas upp – vilket är vanliga frågor nätverkets representanter har stött på ute i organisationerna när man diskuterat öppna data.
2. Öppna data – Innovationer, vilken nytta (samhällstjänster etc.) kan öppnandet av data resultera i?
3. Öppna data – Säkerhetsaspekt, vad bör man tänka på när man öppnar upp data?

Tanken är att målgruppen ska kunna välja att delta på alla tre eller delta på det tematiska område som passar deltagarens behov. De organisationer som sitter i nätverket kommer alla att använda sina kanaler för att sprida inbjudan till seminarierna till en så bred publik som möjligt. Primär målgrupp för projektet är medarbetare och ledningar på offentliga organisationer och sekundär målgrupp är Små och medelstora företag (SMEs).