Exempel på myndigheters data. Inte självklart att alla datakällor här kan betraktas som öppna data i sin renaste definition, utan mer information tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI).

Länsstyrelserna

 • Geodata
 • Biotopkartering
 • Vindbrukskollen
 • Kalkdatabasen
 • VISS VattenInformationsSystemSverige
 • Åtgärder i vatten
 • Älgdatabasen

Naturvårdsverket

 • Miljöövervakning
 • Skyddad natur
 • Utsläpp och miljögifter
 • Djur, växter och småkryp på land och i vatten  (även HaV)

RAÄ

 • Fornminnen
 • Historiska byggnader
 • Historiska foton

SCB

 • Män och kvinnor; ålder, familjer, födda, döda, civilstånd
 • Arbetslöshet och sysselsättning
 • Boende
 • Valresultat
 • Studier
 • Integration
 • Pendlare
 • Företag; nystartade, utlandsägda, konkurser
 • Sveriges kommuner och landsting

SGU

 • Brunnar
 • Berggrund, jordarter och mineral
 • Grundvatten
 • Magnetfält och strålning

SLU

 • Skogar

SMHI

 • Väderobservationer från land och hav
 • Väderprognosdata

Socialstyrelsen

 • Hälsa
 • Olycksfall

Tillväxtanalys

 • Drivmedelsstationer
 • Livsmedelsbutiker
 • Tillgänglighet
 • Funktionella analysregioner baserat på pendling

Trafikverket

 • Vägar
 • Järnvägar
 • Bullerskydd
 • Trafikinformation vägar och järnvägar
 • Bytespunkter mellan väg och järnväg