Först ett förtydligande. Öppna data och PSI har inte ett likhetstecken. De ska inte blandas ihop.

Via http://www.psidatakollen.se/ kan du se de offentliga organisationer som följer E-delegationens rekommendation om att samla data på sin egen webbplats.

Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller organisation ska göra för att ha koll på PSI-direktivet och hur du kan efterleva det.

PSI-direktivet

PSI kan översättas till ”offentliga data” (Public Sector Information). PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. I korthet kan man säga att det rör data som finns i offentligheten.

Tanken är att underlätta enskildas användning och vidareutnyttjande av handlingar som tillhandahålls av myndigheter och att förhindra att myndigheter beslutar om otillbörliga villkor som begränsar detta.

  • Handling definieras som ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. 
  • Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.

PSI-direktivet har gett upphov till den så kallade PSI-lagen. Den formella beteckningen är Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen med dess tilläggsändringar (SFS 2015:289).

Bra länkar.