Målen för förvaltningspolitiken i Sverige gäller för alla myndigheter. Den uttrycker:

  • En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.
  • Effektiviseringen ska ge bättre service till medborgarna till en lägre kostnad.
  • Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen ska uppmuntras.

Samt målet för it-politiken i Sverige är (gäller alla myndigheter):

att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Med ett förtydligande i att regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning, eller e-förvaltning, är:

  • en enklare vardag för medborgare
  • en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, samt
  • högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Egentligen borde allt detta räcka som påtryckning på myndigheterna, i kombination med de grundläggande förordningar, instruktioner och direktiv som en myndighet redan har.

I myndighetsförordningen (2007:515) (riksdagen.se) står till exempel:

  • Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten.
  • Myndigheten skall tillhandahålla information om myndighetens verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten.

Men till allt detta ovan finns det så kallade PSI-direktivet från EU-kommissionen och dess implementering i lag i Sverige genom lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) med dess tilläggsändringar (SFS 2015:289).

> Om PSI-direktivet, PSI-lagen och PSI-datakollen